Veelgestelde vragen

 • Algemeen 4
 • Retourneren 5
 • Bestellen 5
 • Betalen 5
 • Bezorgen 8
 • Garantie & reparatie 5
 • Contact 1
 • Zakelijk 6

Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

  Inhoudsopgave:

  Artikel 1 - Definities

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  Artikel 4 - Het aanbod

  Artikel 5 - De overeenkomst

  Artikel 6 - Herroepingsrecht

  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

  Artikel 11 - De prijs

  Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

  Artikel 13 - Levering en uitvoering

  Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Artikel 15 - Betaling

  Artikel 16 - Klachtenregeling

  Artikel 17 - Geschillen

  Artikel 18 - Branchegarantie

  Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

   

  Artikel 1 - Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

  4. Dag: kalenderdag;

  5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

  6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

  7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

  8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

  12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

   

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Naam ondernemer: Solfelt

  Handelend onder de naam/namen: Solfelt

  Vestigingsadres:

  Valeriusstraat 296-2, 1075GP te Amsterdam (geen bezoekadres)

  Telefoonnummer: 0202111026

  Bereikbaarheid:

  Van maandag t/m vrijdag vanaf 08.00 uur tot 21.00 uur
  Van zaterdag t/m zondag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

  E-mailadres: info@solfelt.nl

  KvK-nummer: 77478797

  Btw-nummer: NL861019805B01

   

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

   

  Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

  4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

   

  Artikel 6 – Herroepingsrecht

  Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

  4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

  5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

  6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

   

  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

   

  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

  6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

  7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

  8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

  9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

   

  Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

  1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

  2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

  3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

  4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

   

  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

  1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

  2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

  5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

  6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

  7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

  9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

  11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

  12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

  14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

   

  Artikel 11 - De prijs

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

  2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

   

  Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

  2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

  3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

   

  Artikel 13 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   

  Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

  Opzegging:

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

  Verlenging:

  4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

  5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

  6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

  7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

  Duur:

  8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

   

  Artikel 15 - Betaling

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

  4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

   

  Artikel 16 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

  5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

   

  Artikel 17 - Geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

  3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

  4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

  5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

  6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

  7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

  8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

  9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

   

  Artikel 18: Aansprakelijkheid

  1. Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen.

  2. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de consument of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdige door de consument verstrekte informatie.

  3. Op de consument rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

  4. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

  5. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.

  6. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en verminderde goodwill.

  7. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer, alsmede de door de ondernemer ingeschakelde derden, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de ondernemer dan wel de ingeschakelde derden wordt uitgekeerd, inclusief het door de ondernemer te dragen eigen risico.

  8. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking verleent is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot maximaal het totaal van de door de consument betaalde vergoedingen.

  9. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan
  de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

  10. De ondernemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

  11. Klachten betreffende uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk, indien de consument niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de goederen in acht heeft genomen.

  Artikel 19 - Branchegarantie

  1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

  2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

   

  Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

   

  Artikel 21 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

  1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.

  2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

  Thuiswinkel.org

  www.thuiswinkel.org

  Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

  Postbus 7001, 6710 CB Ede

   

  Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

  (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

   

  Aan:

  Solfelt VOF

  Valeriusstraat 296-2

  1075GP Amsterdam

  info@solfelt.nl

   

  Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

  de verkoop van de volgende producten:
  …………………………………………………………………...........……………………………………………………………………………………………………………………...........…
  ………………...........…………………………………………………………………...........
  ……………………....…………………………………………………………………...........…

  herroep/herroepen*

   

  Ontvangen op……………...……………………………………………………………………………………….

  Naam.…………………………………………………………………………………………………………...…….

  Adres.…………………………………………………………………………………………………………...…….

  Handtekening.………………………………………………………………………………………………….….

   

  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

   

 • Een account aanmaken is niet verplicht, maar het is wel handig. Je kunt hier al je bestellingen in een overzicht terugvinden. Je kunt hier ook je retouren aanmelden. Tot slot hoef je bij een volgende aankoop niet al je gegevens opnieuw in te vullen.

  Je maakt een account aan door tijdens het bestelproces in de WINKELWAGENTJE het vakje ‘ACCOUNT AANMAKEN’ aan te vinken.

 • Bij Solfelt betaal je geen verzendkosten. Al onze producten worden uiterst secuur afgeleverd op het door jou gewenste adres en de door jou gekozen datum. We werken hiervoor met keurige bezorgers die hun vak verstaan. Wij hebben er voor gekozen om een uitstekende bezorgservice kosteloos aan te bieden, omdat we vinden dat dit bij het niveau van service hoort dat je van Solfelt kunt verwachten.
   
  Bij kleinere meubels maken wij gebruik van PostNL, bij het bezorgen van grotere meubels schakelen we JP Haarlem in. JP Haarlem biedt een Full Service verzending, die bestaat uit:
  1. Bezorgen
  2. Uitpakken
  3. Monteren
  4. Meenemen verpakking
   
  Deze service bieden wij gratis aan voor bestellingen boven de € 1.500. Onder dit bedrag, maar toch graag je meubels uitgepakt en gemonteerd? Neem voor de mogelijkheden contact op met onze klantenservice. Wij zijn te bereiken via 020-2111026, info@solfelt.nl of via de chat.

Retourneren

 • Dat kan zeker! Soms is een product erg mooi, totdat je hem in je eigen interieur terug ziet. Soms heb je toch net de verkeerde maat gekozen. We begrijpen goed dat je zo’n product wilt retourneren of ruilen. Geen enkel probleem!

  Retourneren
  Op producten die je bij Solfelt hebt besteld, geldt altijd een bedenktijd van 30 dagen. Je mag het product zonder opgaaf van reden gratis retourneren. Dit heet herroepingsrecht.

  Retourneren lampen
  Mocht je hebben gekozen voor de ophangservice en bevalt de lamp toch niet naar wens, dan kan je deze ook retour sturen aan de hand van de voorwaarden. Als Solfelt de lamp moet demonteren, dan worden er kosten in rekening gebracht.

  Een aantal voorwaarden voor het gratis retourneren van de artikelen zijn:

  • Je dient zorgvuldig om te gaan met het artikel wat retour zal worden gestuurd. Wanneer het product niet meer ‘als nieuw’ kan worden verkocht, kan Solfelt beslissen om een deel van het aankoopbedrag in mindering te brengen.
  • Je dient het artikel met alle geleverde toebehoren terug te sturen, conform de retourinstructies die je van ons hebt ontvangen bij het retour melden.
  • Je dient het artikel in een zo oorspronkelijk mogelijke staat en onbeschadigd retour te zenden.

  In onderstaande gevallen geldt geen herroepingsrecht:

  • Op maat gemaakte producten.
  • Op productie artikelen.

  Ruilen
  Wil je je product ruilen? Neem dan eerst contact op met onze klantenservice. Samen zullen we de verschillende opties doornemen. Vervolgens kun je het product naar ons toesturen.

  Nadat wij jouw retour gestuurde pakket hebben ontvangen, sturen wij het nieuwe artikel naar je toe. Mocht het zo zijn dat het artikel niet meer op voorraad is, dan zal het aankoopbedrag worden teruggestort op dezelfde rekening waarmee je hebt betaald.

 • Artikelen die je wilt gratis retourneren, kunnen naar het volgende adres worden toegestuurd:

  • Solfelt VOF
  • Arlandaweg 92
  • 1043EX Amsterdam
  • Nederland

  Retourneren kan ook makkelijk via mijn account, dan volg je het volgende proces. Via mijn account ga je naar het kopje "BESTELLINGEN". Vervolgens klik je op de bestelling die je wilt retourneren via de knop 'BEKIJKEN'. Daar kan je de producten die je wilt retourneren aanmelden.

  Vervolgens hangt het van de grootte van de artikelen af hoe deze kunnen worden geretourneerd. Kleine artikelen kunnen via PostNL worden verstuurd en grote artikelen zullen opgehaald worden. We zullen contact met je opnemen om een afspraak te maken, we komen langs wanneer het jou uitkomt.

  PostNL
  Wanneer je het artikel hebt geretourneerd via PostNL, is de zending op de website van PostNL te volgen met een track & trace code. Zodra Solfelt het geretourneerde artikel in ontvangst heeft genomen, kan de verwerking 5 dagen duren. Heb je na 5 werkdagen nadat je het artikel retour hebt gestuurd nog geen bericht ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

  Solfelt
  Wanneer je wil dat Solfelt de bestelling komt ophalen, dan houden we de transportkosten in op het aankoopbedrag dat we terugstorten. We hanteren hiervoor de prijzen die onze bezorgers aanhouden.

  Heb je hulp nodig bij het retourproces? Neem gerust contact met ons op via 020-2111026 (elke werkdag 8:00 – 21:00, zaterdag & zondag 9:00 – 18:00), spreek ons aan via de chat of mail je vraag naar info@solfelt.nl.

 • Nee, de kosten voor het retourneren van producten zijn gratis. Behalve bij het demonteren van een lamp worden kosten in rekening gebracht. Wanneer je wil dat Solfelt de bestelling komt ophalen, neem dan contact met ons op.

 • Wij doen er, samen met onze bezorgers, alles aan om een product veilig en schadevrij bij jou te bezorgen. Toch kan het soms gebeuren dat een product schade oploopt.

  Wanneer dit het geval is, neem dan alsjeblieft contact op met onze klantenservice. Wij gaan dan direct aan de slag om het probleem voor je op te lossen.

  Het werkt het snelst als je een e-mail stuurt naar info@solfelt.nl. Stuur een foto mee waarop de beschadiging duidelijk zichtbaar is. Benoem daarbij graag het bestelnummer, deze vind je in je bevestigingsmail of in je account.

 • Wij doen er, samen met leveranciers en bezorgers, alles aan om de juiste producten bij jou te bezorgen. Toch kan het soms gebeuren dat het verkeerde product wordt opgestuurd of dat jouw bestelling niet compleet wordt bezorgd.

  Wanneer dit het geval is, neem dan alsjeblieft contact op met onze klantenservice. Wij gaan dan direct aan de slag om het probleem voor je op te lossen. Houd je bestelnummer bij de hand, deze kun je vinden in je bevestigingsmail of in je account.

  Het werkt het snelst als je even belt via 020-2111026 (elke werkdag 8:00 – 21:00, zaterdag & zondag 9:00 – 18:00). Je kunt ons ook altijd aanspreken via de chat of een mail sturen naar info@solfelt.nl.

Bestellen

 • Een bestelling plaatsen is bij Solfelt.nl heel eenvoudig. Kies in de webshop de artikelen die je wilt bestellen en plaats deze via de knop 'IN WINKELWAGENTJE' in je winkelwagen. Klaar? Dan kan je nu op je winkelwagen drukken (rechtsboven) voor een overzicht van je bestelling.

  Ik heb geen account
  Geen enkel probleem. Je kunt bij Solfelt ook bestellen zonder account. Vul je gegevens in en klik op de knop 'BESTELLING AFREKENEN'.

  Ik heb al een account
  Als je inlogt staan al jouw gegevens al voor je ingevuld. Controleer of je gegevens kloppen en klik dan op de knop 'BESTELLING AFREKENEN'.

  KLAAR. Je bestelling wordt zo spoedig mogelijk naar je toegestuurd!

 • Ben je van gedachten veranderd of heb je per ongeluk de verkeerde maat of kleur besteld? Geen probleem, zolang je bestelling nog niet is verzonden kunnen wij deze kosteloos wijzigen of annuleren.

  Ik heb een account
  Om je bestelling te annuleren ga je naar je account en log je in. Ga naar de optie ‘BESTELLINGEN’, zoek je bestelling en klik op 'BEKIJKEN'. Vervolgens klik je op de de link ‘ARTIKEL ANNULEREN’.

  Ik heb geen account
  Bel ons op 020-2111026 of spreek ons aan via de chat om door te geven dat je je bestelling wilt wijzigen of annuleren. Wij zullen vervolgens direct contact met de leverancier opnemen om de wijziging of annulering door te geven.

  Zodra wij of de leverancier je annuleringsverzoek goed hebben ontvangen en verwerkt, ontvang je een bericht van ons. Wanneer je bestelling al is verwerkt, is het niet meer mogelijk om deze nog te annuleren of wijzigen.

  Neem contact met ons op via 020-2111026 (elke werkdag 8:00 – 21:00, zaterdag & zondag 9:00 – 18:00), spreek ons aan via de chat of stuur een mailtje naar info@solfelt.nl. Wij helpen je graag en zullen de verschillende opties met je doornemen.

 • Of een product wel of niet op voorraad is, geven wij aan op onze productpagina´s. Zodra je een product hebt geselecteerd en op de productpagina bent, zie je onder de 'IN WINKELWAGENTJE' button een groen vinkje staan met daarachter de tekst ´Op voorraad´.

  Mist dit vinkje bij een product? Dan zal de levertijd langer zijn dan 3 werkdagen. Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij kunnen de actuele levertijden van jouw producten opvragen bij onze leveranciers.

  Wanneer je een product bestelt dat toch niet op voorraad blijkt te zijn, nemen we direct contact met je op om de actuele levertijd aan te geven. Op basis van die levertijd kan je kiezen uit een aantal opties:

  • Een backorder; dit houdt in dat jij het product, zodra deze weer op voorraad is, als eerste geleverd krijgt. De langere levertijd kunnen we compenseren d.m.v. een korting of een gift.
  • Een ander artikel; we kunnen samen op zoek gaan naar een alternatief product dat je net zo mooi vindt als het product dat je oorspronkelijk gekozen had.
  • Vanzelfsprekend kun je je bestelling ook gratis annuleren.

  Twijfel je over de voorraadstatus of heb je een andere vraag over je bestelling? Neem gerust contact met ons op via 020-2111026 (elke werkdag 8:00 – 21:00, zaterdag & zondag 9:00 – 18:00), spreek ons aan via de chat of mail je vraag naar info@solfelt.nl.

 • We begrijpen heel goed dat je een product graag eerst wilt zien en voelen. Het is voor een groot deel van ons assortiment mogelijk om de producten eerst te zien of te voelen voordat je overgaat tot een aankoop. Je kunt een persoonlijke afspraak inplannen om de producten in de showroom van onze leveranciers te bekijken.

  Bel voor een afspraak met ons op via 020-2111026 (elke werkdag 8:00 – 21:00, zaterdag & zondag 9:00 – 18:00), spreek ons aan via de chat of stuur een mailtje met je wensen naar info@solfelt.nl.

 • Wanneer je een product hebt besteld bij Solfelt, gaan we alles in gang zetten om dit product zo snel en zo goed mogelijk bij je te bezorgen. Bij de meeste bestellingen ontvang je binnen 24 uur een track & trace code, daarmee kun je je eigen bestelling volgen.

  Grotere orders (orders met grote meubels) worden vaak uitgevoerd door ons transportbedrijf. Zij nemen, als je dit zelf nog niet hebt aangegeven, contact met je op om een bezorgdag en tijdstip (naar keuze) af te spreken.

  Kijk voor meer informatie over de status van je bestelling in je account. Deze geeft altijd één van de volgende statussen aan:
  1. Order en betaling zijn ontvangen.
  2. Producten worden verzendklaar gemaakt.
  3a. Klein product is onderweg. Bekijk hier de status via je track & trace code.
  3b. Grotere producten staan klaar voor bezorging. Kies hier een bezorgdag.
  4. Order is bezorgd.

  Heb je geen account of heb je andere vragen over de status van je bestelling? Neem gerust contact met ons op via 020-2111026 (elke werkdag 8:00 – 21:00, zaterdag & zondag 9:00 – 18:00), spreek ons aan via de chat of mail je vraag naar info@solfelt.nl.

Betalen

 • Solfelt biedt veel verschillende betaalmethodes. Deze betaalmethodes werken allemaal snel, eenvoudig en zijn kosteloos.

  iDEAL
  Met iDEAL betaal je heel gemakkelijk door middel van online bankieren met de volgende aangesloten banken: ABN AMRO, ASN Bank, Bunq, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank of de Triodos Bank.

  Je betaalt zonder extra kosten, snel, simpel en veilig online via je eigen bank.

  PayPal
  Als je beschikt over een PayPal-account, dan kun je bij ons eenvoudig online betalen. Je betaling wordt direct online geautoriseerd, waardoor je direct kunt zien of de betaling wel of niet is goedgekeurd.

  Hoe werkt betalen met Paypal op Solfelt.nl?
  1. Kies bij de pagina 'betaalwijze' voor Paypal
  2. Je wordt nu doorgestuurd naar de online omgeving van Paypal
  3. Login met jouw Paypal account
  4. Bevestig de betaling
  5. Je keert terug naar Solfelt.nl en je aankoop en betaling zijn voltooid!

  Veel plezier met je producten!

  Creditcard
  Betaal veilig en achteraf met creditcard. Wij accepteren zowel Mastercard als Visa cards. Solfelt.nl garandeert de veiligheid van jouw creditcardgegevens door een versleutelde verzending. Lees meer in ons Privacybeleid. Zodra je nieuwe aanwinst bij Solfelt is goedgekeurd, wordt het bedrag gereserveerd en ontvang je een bevestigingsmail van de bestelling per e-mail.

  Betalen met creditcard is bij Solfelt altijd kosteloos. Je creditcardgegevens worden beveiligd verstuurd.

  BanContact
  Bancontact is een betaalmethode van Bancontact Payconiq Company.Hoe werkt online betalen?
  1. Bevestig in de webshop de inhoud van uw winkelmandje en kies Bancontact als betaalmethode.
  2. Betaling; Volg de instructies online samen met uw digipass of kaartlezer.
  3. Klaar! U krijgt op uw scherm een bevestiging van de betaling. Klaar!

  Klarna Achteraf betalen
  Solfelt werkt samen met Klarna, de partij die het mogelijk maakt om jouw bestelling achteraf te betalen. Je ontvangt eerst het product en daarna krijg je 30 dagen de tijd om te betalen. Om te kunnen betalen ontvang je na levering van Klarna een factuur. Dit kan tot twee weken duren. Om de betaling te voltooien, betaal je de factuur aan Klarna (en niet aan Solfelt).

  Cadeaukaart
  Bij Solfelt kun je onze cadeaubonnen gebruiken tijdens het afrekenen. Het bedrag op je cadeaubon wordt na invullen van de code afgetrokken van het totaalbedrag. Blijft er na aftrek van dat bedrag nog een bedrag open staan, dan kan dat via alle andere betaalmethoden worden afgerekend.

 • Dat kan zeker. Wij werken samen met Klarna. Je ontvangt het product en kunt daar vervolgens 30 dagen van genieten voordat je hoeft te betalen. Om te betalen ontvang je van Klarna binnen twee weken een factuur. Vervolgens voldoe je factuur rechtstreeks aan Klarna, niet aan Solfelt.

 • Iemand anders gunt jou de producten van Solfelt, wat leuk! Op jouw cadeaubon vind je twee zaken, een speciale code en het bedrag dat deze code waard is. Wanneer de producten naar jouw keuze in je WINKELWAGEN zitten, kan je deze code invoeren in het veld 'KORTINGSCODE'. Druk vervolgens op de knop 'VERZILVEREN'. Het bedrag op de kaart wordt direct verrekend met het totaalbedrag.

 • Wanneer je betaalt via een bankoverschrijving, vermeld dan altijd je klant- en ordernummer.

  Rabobank Rekeningnummer: 0364 9883 12
  IBAN: NL51 RABO 0364 9883 12

  KVK nummer: 77478797
  BTW nummer: NL861019805B01

Bezorgen

 • De levertijden verschillen per type product. Woonaccessoires en kleinere meubels die met PostNL of DHL mee kunnen, zullen binnen twee werkdagen worden bezorgd. De grotere meubels worden door ons bezorgd of via onze bezorgers JP Haarlem en Brenger, deze producten kunnen vaak binnen drie werkdagen worden bezorgd.

  We garanderen een gratis en nette levering zonder zorgen. Aflevering op de door jou gewenste plaats en een installatieservice behoren tot de mogelijkheden.

  Voor producten die niet voorradig zijn geldt een langere levertijd. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Wij kunnen de actuele levertijden van jouw producten voor je achterhalen en direct aan je doorgeven.

  Heb je een andere vraag over de levertijd van een product? Neem gerust contact met ons op via 020-2111026 (elke werkdag 8:00 – 21:00, zaterdag & zondag 9:00 – 18:00), spreek ons aan via de chat of mail je vraag naar info@solfelt.nl.

 • Bij Solfelt betaal je geen verzendkosten. Al onze producten worden uiterst secuur afgeleverd op het door jou gewenste adres en de door jou gekozen datum. We werken hiervoor met keurige bezorgers die hun vak verstaan. Wij hebben er voor gekozen om een uitstekende bezorgservice kosteloos aan te bieden, omdat we vinden dat dit bij het niveau van service hoort dat je van Solfelt kunt verwachten.
   
  Bij kleinere meubels maken wij gebruik van PostNL, bij het bezorgen van grotere meubels schakelen we JP Haarlem in. JP Haarlem biedt een Full Service verzending, die bestaat uit:
  1. Bezorgen
  2. Uitpakken
  3. Monteren
  4. Meenemen verpakking
   
  Deze service bieden wij gratis aan voor bestellingen boven de € 1.500. Onder dit bedrag, maar toch graag je meubels uitgepakt en gemonteerd? Neem voor de mogelijkheden contact op met onze klantenservice. Wij zijn te bereiken via 020-2111026, info@solfelt.nl of via de chat.

 • Ja, dit kan. Na afronden van het bestelproces kun je zelf een bezorgmoment kiezen. Wanneer je een kleiner product koopt*, ontvang je een Track & Trace code waarmee je online een tijdstip kunt kiezen. Wanneer je een groter product koopt** zal deze bezorgd worden door onze bezorgpartner, zij zullen contact met je opnemen over een datum en tijdstip.

  Wil je een bezorgmoment binnen drie werkdagen kiezen? Vaak kunnen we dat voor je regelen. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op via 020-2111026 (elke werkdag 8:00 – 21:00, zaterdag & zondag 9:00 – 18:00), spreek ons aan via de chat of mail je vraag naar info@solfelt.nl.

  *Als volgt te herkennen: wanneer in het afrekenproces 'Gratis verzending' onder verzendmethode staat
  **Als volgt te herkennen: wanneer in het afrekenproces 'Full Service verzending' onder verzendmethode staat

 • Solfelt werkt samen met verschillende bezorgers. Meerdere factoren bepalen welke vervoerder jouw producten bezorgd.

  PostNL & DHL
  Kleine pakketten versturen wij met PostNL of DHL. De bezorger levert je bestelling overdag af op het door jou aangegeven adres. Indien je niet thuis bent, wordt het pakket de volgende dag nogmaals aangeboden of deze wordt achtergelaten op het dichtstbijzijnde postkantoor.

  JP Haarlem & BR8
  Grote, kwetsbare producten en/of producten met installatieservice worden bezorgd door onze bezorgpartners JP Haarlem en BR8. Zij hebben tientallen jaren ervaring in het bezorgen en installeren van meubels en doen dit met uiterste zorg.

 • Jazeker. Onze service houdt niet op bij simpelweg afleveren van de bestelde producten. Bij een bestelling vanaf € 1.500,- wordt de installatieservice gratis aangeboden. Wanneer dit het geval is, staat op de betaalpagina staat altijd 'Gratis verzending'. Wij bellen elke bestelling na, hierin zullen we verifiëren of je gebruik wenst te maken van de installatieservice*. Wanneer je gebruikmaakt van deze keuze, worden de producten bezorgd, uitgepakt, gemonteerd en nemen we het verpakkingsmateriaal weer voor je mee. De bezorging zal in dit geval via een van onze bezorgers lopen. Zij zullen dan contact met je opnemen over een geschikt bezorgmoment.

  Onder dit bedrag, maar toch graag je meubels uitgepakt en gemonteerd? Neem voor de mogelijkheden contact op met onze klantenservice. Wij zijn te bereiken via 020-2111026, info@solfelt.nl of via de chat.

  *Waarom zou iemand geen gebruik willen maken van de installatieservice?
  Leveringen inclusief installatieservice kunnen soms later ingepland worden dan een levering exclusief installatieservice. Omdat snelheid soms belangrijker is, bellen wij altijd na of er gebruik gemaakt wenst te worden van de installatieservice.

 • Heeft de bezorger je gemist? Dan probeert hij het (kleine) pakket bij de buren af te leveren. Wanneer dit niet lukt, komt hij de volgende dag nog een keer bij je langs.

  Bij PostNL laat de bezorger een bericht met daarop een niet-thuiscode achter. Met deze code kun je zelf voor 22.00 uur online een nieuwe bezorgtijd of -plaats kiezen. Mislukt ook een tweede afleverpoging? Dan kun je het pakket binnen twee weken ophalen bij het dichtstbijzijnde PostNL afhaalpunt.

  Wanneer je bezorging via JP Haarlem of BR8 loopt, zullen zij eenmalig kosteloos een nieuwe afspraak proberen te maken om het product alsnog bij je te bezorgen.

 • Wij doen er, samen met onze bezorgers, alles aan om een product veilig en schadevrij bij jou te bezorgen. Toch kan het soms gebeuren dat een product schade oploopt.

  Wanneer dit het geval is, neem dan alsjeblieft contact op met onze klantenservice. Wij gaan dan direct aan de slag om het probleem voor je op te lossen.

  Het werkt het snelst als je een e-mail stuurt naar info@solfelt.nl. Stuur een foto mee waarop de beschadiging duidelijk zichtbaar is. Benoem daarbij graag het bestelnummer, deze vind je in je bevestigingsmail of in je account.

 • Wij doen er, samen met leveranciers en bezorgers, alles aan om de juiste producten bij jou te bezorgen. Toch kan het soms gebeuren dat het verkeerde product wordt opgestuurd of dat jouw bestelling niet compleet wordt bezorgd.

  Wanneer dit het geval is, neem dan alsjeblieft contact op met onze klantenservice. Wij gaan dan direct aan de slag om het probleem voor je op te lossen. Houd je bestelnummer bij de hand, deze kun je vinden in je bevestigingsmail of in je account.

  Het werkt het snelst als je even belt via 020-2111026 (elke werkdag 8:00 – 21:00, zaterdag & zondag 9:00 – 18:00). Je kunt ons ook altijd aanspreken via de chat of een mail sturen naar info@solfelt.nl.

Garantie & reparatie

 • Er zit een wettelijke garantie op alle artikelen van onze webshop. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Als dit niet het geval is, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

 • Naast de wettelijke garantie geldt er op de meeste artikelen ook een fabrieksgarantie. Deze extra garantie geldt voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaar. Daarnaast kan de garantie per product en fabrikant verschillen. Solfelt kan hierin bemiddelen, maar is hier niet aansprakelijk voor. Wanneer je bestelde artikel niet goed functioneert binnen de garantieduur, gaan wij zo snel mogelijk op zoek naar een oplossing. Hierbij kun je denken aan een reparatie, vervanging of terugbetaling van je aankoopbedrag. Als het probleem met het artikel valt toe te schrijven aan eigen schuld, heb je geen recht op garantie.

  De genoemde garantietermijnen op de productpagina’s betreft de fabrieksgarantie.

 • Wij doen er, samen met onze bezorgers, alles aan om een product veilig en schadevrij bij jou te bezorgen. Toch kan het soms gebeuren dat een product schade oploopt.

  Wanneer dit het geval is, neem dan alsjeblieft contact op met onze klantenservice. Wij gaan dan direct aan de slag om het probleem voor je op te lossen.

  Het werkt het snelst als je een e-mail stuurt naar info@solfelt.nl. Stuur een foto mee waarop de beschadiging duidelijk zichtbaar is. Benoem daarbij graag het bestelnummer, deze vind je in je bevestigingsmail of in je account.

 • Wij doen er, samen met leveranciers en bezorgers, alles aan om de juiste producten bij jou te bezorgen. Toch kan het soms gebeuren dat het verkeerde product wordt opgestuurd of dat jouw bestelling niet compleet wordt bezorgd.

  Wanneer dit het geval is, neem dan alsjeblieft contact op met onze klantenservice. Wij gaan dan direct aan de slag om het probleem voor je op te lossen. Houd je bestelnummer bij de hand, deze kun je vinden in je bevestigingsmail of in je account.

  Het werkt het snelst als je even belt via 020-2111026 (elke werkdag 8:00 – 21:00, zaterdag & zondag 9:00 – 18:00). Je kunt ons ook altijd aanspreken via de chat of een mail sturen naar info@solfelt.nl.

 • Om je artikel voor reparatie aan te melden neem je contact op met onze klantenservice. Na de aanmelding van je artikel ontvang je een bevestigingsmail met verzendinstructies. Kleine artikelen kunnen worden opgestuurd. Grote producten kunnen worden opgehaald door een koerier of regelen wij een reparatie aan huis.

Contact

 • Heb je een vraag over je order, onze dienstverlening of een compliment? Je kan ons via onderstaande mogelijkheden bereiken:

  • Telefoon: 020-2111026 (direct antwoord)
  • Whatsapp: 0659818767 (binnen 0,5 uur antwoord)
  • Chat: zie rechtsonder in je scherm (direct antwoord)
  • Facebook: messenger (binnen 0,5 uur antwoord)
  • E-mail: info@solfelt.nl (binnen 1 uur antwoord)

  Onze contactgegevens (geen bezoekadres) zijn:

  Solfelt VOF
  Arlandaweg 92 Unit 4.2
  1043EX Amsterdam

Zakelijk

Home FAQ Algemene voorwaarden